SWITCH TO ENGLISH

ފަހުގެ ޚަބަރު

02 ޑިސެންބަރު, 2020

މި އޭޖެންސީގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒްކޮށްގެން “އިންޓްރޮޑަކްޓަރީ މީޑިއާ ޓްރޭނިންގ” ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ފެމިލީ، އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ ފަރާތުން މި އޭޖެންސީ ގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން “އިންޓްރޮޑަކްޓަރީ މީޑިއާ ޓްރޭނިންގ”ގެ ނަމުގައި ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. މޫކައި...

24 ނޮވެންބަރު, 2020

އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫގައި ޑްރަގް ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން، ރިހެބިލިޓޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރއެއް ޢިމާރާތްކުރަނީ

އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫގައި ޑްރަގް ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން، ރިހެބިލިޓޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޓެންޑަރ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ރެއިންބޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާ ޙަވާލުކުރެވިއްޖެއެވެ. މިނިސްޓްރީ...

08 ޑިސެންބަރު, 2019

މަސްތުވާތަކެތީގެ އަވާގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތަކަށް ފަރުވާގެ އިތުރު ދޮރެއް!

މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރާއްޖެއިން ބޭރުން ފަރުވާ ހޯދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ހޯދައި ދިނުމާއި މިހާރު ދެވޭ ފަރުވާ އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން...

01 ޑިސެންބަރު, 2019

ބައިނަލް އަޤްއާމީ އެއިޑުސް ދުވަސް ފާހަގަކުރުން

ބައިނަލް އަޤްއާމީގޮތުން ފާހަގަ ކުރާ ދުނިޔޭގެ އެއިޑްސް ދުވަސް (01 ޑިސެމްބަރ) ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެން.ޑީ.އޭގެ ދަށުން ހިންގާ ފަރުވާދޭ ސެންޓަރުތަކުގައި ދުވަހާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު...

ފޮޓޯ ގެލެރީ

09 މާރިޗު, 2019

30 ޖަނަވަރީ, 2019

03 ޖުލައި, 2016

14 މާރިޗު, 2016