SWITCH TO ENGLISH

ބޯޑު މެމްބަރުން

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ ބޯޑަކީ، 10 އިދާރާއަކުން ބޭފުޅުން ތަމްސީލުވާގޮތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާ 10 މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ބޯޑެކެވެ. ބޯޑުގެ ޗެއަރމަނަކީ، އެބޯޑުގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާ މެމްބަރެކެވެ. އަދި ވައިސް ޗެއައމަނަކީ ބޯޑުގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން މެމްބަރުން ޢައްޔަންކުރާ މެމްބަރެކެވެ. ޑްރަގް އެޖެންސީގެ ބޯޑު ޖަވާބުދާރީވާނީ، މިނިސްޓަރަށެވެ.