SWITCH TO ENGLISH

2017މޭ 11 އަދި 14 ވަނަ ދުވަހު “ޑިވެލޮޕިންގ ސިނާޖީ އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން” ޕްރޮގްރާމް އެން.ޑީ.އޭ ގައި ބާއްވައިފި!

19 މެއި, 2017

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި ގުޅިގެން ހަރުދަނާގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރުއިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ސިވިލްސްސަރވިސް ޓްރެއިނިނގް އިންސްޓިޓުޔުޓާއި ގުޅިގެން 2017 މޭ 11 އަދި 14 ވަނަ ދުވަހު”ޑިވެލޮޕިންގ ސިނާޖީ އެންޑް މޯޓިވޭޝަން” އާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް އެން.ޑީ.އޭގެ ޓްރެއިނިންގް ހޯލްގައިވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ.