SWITCH TO ENGLISH

2016 މޭ 08އިން 17އަށް “އެޑްވާންސް ޓައިމް މެނޭޖްމެންޓް” ޕްރޮގްރާމެއް ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގައި ބާއްވައިފި

18 މެއި, 2016

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ މުވައްޒަފުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް އެންމެ ފައިދާހުރި އަދި ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގެ ހުނަރުއިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ސިވިލްސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިޔުޓާއި ގުޅިގެން 2016 މޭ 08-17 އަށް ” އެޑްވާންސް ޓައިމް މެނޭޖްމެންޓް” ގެ ނަމުގައި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް އެން.ޑީ.އޭގެ ޓްރެއިނިންގ ހޯލްގައިވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ.