SWITCH TO ENGLISH

”ޑްރަގް އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް އިންފޮރމޭޝަން” ގެ ނަމުގައި ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓްގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ބާއްވައިފި

24 ޖަނަވަރީ, 2018

ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓްގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށް ”ޑްރަގް އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް އިންފޮރމޭޝަން” ސެޝަން އެއް މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. މި އޭޖެންސީގެ ޕްރިވެންޝަން ސެކްޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ސެޝަން ބޭއްވިފައިވަނީ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓްގައެވެ.