SWITCH TO ENGLISH

”ޑްރަގް އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް އިންފޮރމޭޝަން” ސެޝަން، ހެލްތް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވިއްޖެ.

01 ފެބުރުއަރީ, 2018

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށް ”ޑްރަގް އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް އިންފޮރމޭޝަން” ސެޝަނެއް 05 ފެބްރުވަރީ 2018 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ. އެ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގާ އެހެނިހެން ބައެއް އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންވެސް ބައިވެރިވި މި ސެޝަން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ މި ސެޝަން ބޭއްވިފައިވަނީ އެ މިނިސްޓްރީގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލްގައެވެ.