SWITCH TO ENGLISH

މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް – ޝިދާތާ ޝަރީފް، ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

02 ޖަނަވަރީ, 2019

މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް – ޝިދާތާ ޝަރީފް، ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައިވަނީ އައު އަހަރު ފެށުމުގެ މުނާޞަބަތުގައި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގައި ބޭއްވުނު ޙަފްލާއެއްގައެވެ. އަދި މިޙަފްލާގައި މިނިސްޓަރ ވަނީ މުވައްޒަފުންނާއި މުޚާތަބުކޮށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ. މި ޙަފްލާގައި މިނިސްޓަރ ޝިދާތާގެ އިތުރުން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ ސީ.އީ.އޯ، ހަސަން ޝަހީލްގެ އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓްރުންނާއި ޕާމަނެންޓް ސެކްރެޓަރީ ވަނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.