SWITCH TO ENGLISH

“އާރު” ޕްރޮގްރާމަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމާބެހޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

27 ޖޫން, 2016

މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފާފައިވާ މީހުންގެ ޢާއިލާތަކަށް ޚާއްޞަކުރައްވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަވަން ހަމަޖެހިފައިވާ “އާރު” ޕްރޮގްރާމަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމާބެހޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ޖާރނީއާއި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީއާ ދެމެދު ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ.