SWITCH TO ENGLISH

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަލިފާނުގެ ހާދިޘާތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

14 މާރިޗު, 2016

މިއެޖެންސީގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުގައި ސަލާމަތީގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ.