SWITCH TO ENGLISH

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ހާފްވޭ ހައުސްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްދާގޮތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްލަވައިލައްވުން

30 ޖަނަވަރީ, 2019