SWITCH TO ENGLISH

ހިންމަފުށީ ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރު ހިންގަން ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

12 އެޕްރީލް, 2016

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ފަރުވާދޭން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ ދަށުން ކ.ހިންމަފުށީގައި ހިންގާ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރު ހިންގަން އާންމު ފަރާތަކަށް ޙަވާލުކުރުމުގެ ގޮތުން، އެކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.