SWITCH TO ENGLISH

ފަހުގެ ޚަބަރު

14 ޖަނަވަރީ, 2021

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގައި މުޖުތަމަޢުގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓަރ އިދާރާތަކާއި ކުންފުނިތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވަން ފައްޓަވައިފި

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގައި މުޖުތަމަޢުގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު ދީދީ ދައުލަތުގެ...

03 ޖަނަވަރީ, 2021

ގއ.ވިލިނގިލީގައި “ދަގެނާ” އައުޓްޕޭޝަންޓް ކޮމިއުނިޓީ ޓްރީޓްމެންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް ސެންޓަރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ހުޅުވައިދެއްވައިފި

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލީގައި “ދަގެނާ”ގެ ނަމުގައި ޤާއިމުކުރެވުނު އައުޓްޕޭޝަންޓް ކޮމިއުނިޓީ ޓްރީޓްމެންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް ސެންޓަރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަލްފާޟިލް ފައިޞަލް ނަސީމް މިއަދު ހުޅުވައިދެއްވައިފިއެވެ....

13 ޑިސެންބަރު, 2020

އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދޫ ޑްރަގް ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރގެ ބިންގާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަޅުއްވައި ދެއްވައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދޫ ޑްރަގް ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރގެ ބިންގާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަލްފާޟިލް ފައިޞަލް ނަސީމް އިއްޔެ އަޅުއްވައި ދެއްވައިފިއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ...

02 ޑިސެންބަރު, 2020

މި އޭޖެންސީގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒްކޮށްގެން “އިންޓްރޮޑަކްޓަރީ މީޑިއާ ޓްރޭނިންގ” ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ފެމިލީ، އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ ފަރާތުން މި އޭޖެންސީ ގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން “އިންޓްރޮޑަކްޓަރީ މީޑިއާ ޓްރޭނިންގ”ގެ ނަމުގައި ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. މޫކައި...

ފޮޓޯ ގެލެރީ

09 މާރިޗު, 2019

30 ޖަނަވަރީ, 2019

03 ޖުލައި, 2016

14 މާރިޗު, 2016