SWITCH TO ENGLISH

އަމާޒު

މަސްތުވާތަކެތިން ސަލާމަތްވުމަށް ހިންގާ ޕްރިވެންޝަން ޕްރޮގްރާމާއި، ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހަރުދަނާކޮށް، މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢުއަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމާއި އެކު މަސްތުވާތަކެތިން ސާފު މުޖްތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުން.