SWITCH TO ENGLISH

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ސަރުކާރުގެ މަސަކަތްތައް ފަށައިގަތުން

02 ޖަނަވަރީ, 2018

2018 ވަނައަހަރު ފުރަތަމަ ދުވަހު ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތްތައް ފަށައިގަތުމުގެ ގޮތުން ނޭޝެނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ހާއްސަ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނު.