SWITCH TO ENGLISH

2015 ނޮވެމްބަރ 16އިން 25އަށް ބޭއްވުނު “ލައިފް ސްކިލްސް ފޯ ސްޓާފް-ޑިސިޕްލިން އެންޑް ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމެންޓް” ޕްރޮގްރާމް

12 ޑިސެންބަރު, 2015

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ އެޗް.އާރ ސެކްޝަން އާއި ޕްރިވެންޝަން ސެކްޝަނުން އިސްނަގައިގެން “ލައިފް ސްކިލްސް ފޯ ސްޓާފް-ޑިސިޕްލިން އެންޑް ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމެންޓް” ގެ ނަމުގައި މިއެޖެންސީގެ ސަޕޯރޓްސަރވިސް ޑިވިޝަން އާއި އެހެނިހެން ސެކްޝަންތަކުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްކުރާމުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ޑްރަގް އެޑިޔުކޭޝަން އަދި ލައިފް ސްކިލްގެ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންތަކެއް 2015 ނޮވެމްބަރ 16 އިން 26އަށް އެން.ޑީ.އޭގެ ޓްރެއިނިންގް ހޯލްގައިވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. މި ސެޝަންތަކުގައި މި އެޖެންސީގެ 30 މުވައްޒަފުންނަށް ވަނީ މަޢުލޫމާތުދެވިފައެވެ.