SWITCH TO ENGLISH

ޔޫ.ޕީ.ސީ ސީރީސް 1 އަށް ނޭޝަނަލް ޓްރެއިނަރުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

23 އޮކްޓޫބަރު, 2014

ކޮލަމްބޯ ޕްލޭންއާއި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީއާއި ގުޅިގެން ޔުނިވަރސަލް ޕްރިވެންޝަން ކަރިކިއުލަމް (ޔޫ.ޕީ.ސީ) ސީރީސް 1 އަށް ނޭޝަނަލް ޓްރެއިނަރުންގެ ގޮތުގައި މީހުން ތަމްރީން ކުރުމަށްޓަކައި 13 މާރޗް 2016 އިން 22 މާރޗް 2016 އަށް ވަނީ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގިފައެވެ. ޔުނިވަރސަލް ޕްރިވެންޝަން ކަރިކިއުލަމް ސީރީސް 1 ގައި ހިމެނެނީ 9 ކަރިކިއުލަމެވެ. މިގޮތުން ޓްރެއިނިންގގެ ބައިވެރިންވަނީ ފުރަތަމަ 2 ކަރިކިއުލަމް 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓްމަހު ތެރޭގައި ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ.