SWITCH TO ENGLISH

”ޑްރަގް އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް އިންފޮރމޭޝަން” ގެ ނަމުގައި ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގައި އަދި ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ބާއްވައިފި

01 ފެބުރުއަރީ, 2018

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށް ”ޑްރަގް އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް އިންފޮރމޭޝަން” ސެޝަން ބޭއްވުނީ 1 ފެބްރުއަރީ 2018 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި އޭޖެންސީގެ ޕްރިވެންޝަން ސެކްޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ސެޝަން ބޭއްވިފައިވަނީ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓްގައެވެ. އަދި 31 ޖެނުއަރީ 2018 ވީދުވަހު ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒިފުންނަށް ބޭއްވުނު ސެޝަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީގައެވެ.