SWITCH TO ENGLISH

“ޑްރަގް އެޑިކްޝަން އެންޑް ލައިފް ސްކިލް (ޓީ.އޯ.ޓީ)” ގެ ނަމުގައި ލ. ގަމުގައި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

16 އެޕްރީލް, 2016

މި އޭޖެންސީ އާއި ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާއި ގުޅިގެން ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ”ޑްރަގް އެޑިކްޝަން އެންޑް ލައިފް ސްކިލް (ޓީ.އޯ.ޓީ) ޕްރޮގްރާމްގެ ނަމުގައި، ލ. ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި 15 އޮކްޓޯބަރ 2016 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ފަށައިފިއެވެ.