SWITCH TO ENGLISH

މީޑިއާއަށް ޢަމާޒުކޮށްގެން މީޑިއާ ބޭސްޑް ޕްރިވެންޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

15 އޮގަސްޓު, 2016

މީޑިއާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގުނު މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކަށް މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ހިންގޭ މަސައްކަތްތަކާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ”މީޑިއާ ބޭސްޑް ޕްރިވެންޝަން އިންޓަރވެންޝަން” މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ 13 އޯގަސްޓް 2016 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު، ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ ޓްރޭނިންގ ހޯލްގައެވެ. މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމަކީ، 1 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެކެވެ.