SWITCH TO ENGLISH

އެމް.ޓީ. ސީ. ސީ ގެ މުވައްޒަފުންނަށް ”ޑްރަގް އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް އިންފޮރމޭޝަން” ސެޝަނެއް ބޭއްވިއްޖެ

15 ފެބުރުއަރީ, 2018

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕލކ ގެ މުވައްޒަފުންނަށް ”ޑްރަގް އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް އިންފޮރމޭޝަން” ސެޝަނެއް 15 ފެބްރުވަރީ 2018 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވިއްޖެއެވެ. އެމް ޓީ ސީ ސީ ޓަވަރުގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލްގައި ކުރިއަށް ދިޔަ މި ސެޝަންގައި، އެ ކުންފުނީގެ އެކި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ 16 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ސެޝަންގައި ދެވުނު މަަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ބައިވެރިންގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ގިނަ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދީ، ގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް އޮޅުންފިލުވާ، ކަމާއި ގުޅުން ހުރި މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވެއެވެ.