SWITCH TO ENGLISH

އެންޑީއޭއިން ފަރުވާ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް އެސްޓީއޯއިން ވަޒީފާ ދެނީ!

27 ނޮވެންބަރު, 2016

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ (އެންޑީއޭ) އިން ފަރުވާ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް، އެސްޓީއޯއިން ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މިއަދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.