SWITCH TO ENGLISH

އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފްކޮށްފި

12 ފެބުރުއަރީ, 2016

އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތް، މިޝިޢާރުގެ ދަށުން ނެޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ އިން އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަޙައްދު ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް 12 ފެބްރުއަރީ 2016 ވީ ހުކުރުދުވަހު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.