SWITCH TO ENGLISH

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ ފަރާތުން ޗެނަލް 13ގެ ނިއުސްޓޯކް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެއްޖެ!

16 ޖަނަވަރީ, 2017

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކޮށް ، އެންޑީއޭގެ ފަރުވާގެ ފުރުޞަތުތަކާއި ބެހޭގޮތުން ވީހާވެސް ގިނަބަޔަކަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި 08.02.2017 ވަނަ ދުވަހުގެރޭގެ 09:00 ގައި ޗެނަލް 13 ގެ ނިއުސްޓޯކް ޕްރޮގްރާމްގައި އެންޑީއޭގެ ފަރާތުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.