SWITCH TO ENGLISH

ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގި ”ޑްރަގް އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް އިންފޮރމޭޝަން” ސެޝަން، ނިމިއްޖެ

11 ފެބުރުއަރީ, 2018

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭއްވި ”ޑްރަގް އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް އިންފޮރމޭޝަން” ސެޝަން، 07 ފެބްރުވަރީ 2018 ވަނަ ދުވަހު ނިމިއްޖެއެވެ. އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލްގައި ކުރިއަށް ދިޔަ މި ސެޝަން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ 2 ގަޑިއިރަށެވެ. އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ހުރިހާ ޑިޕާޓްމަންޓެއްގެ މުވައްޒަފުންވެސް ބައިވެރިވި މި ސެޝަން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖްމަންޓްގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.